Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN DE WINNERCLUB
 
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de WinnerClub verwerkt van haar leden.
Indien je lid wordt van de WinnerClub, of om een andere reden persoonsgegevens aan de WinnerClub verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
de WinnerClub, Bremstraat 16, 9302 AP Roden, KvK-nummer 36052026
De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via siraterces.[antispam].@winnerclub.nl

2. Welke gegevens verwerkt deWinnerClub en voor welk doel
2.1    In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen),bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2    De WinnerClub verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het  versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de  WinnerClub;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3    Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de WinnerClub en je te informeren over de ontwikkelingen van de WinnerClub.
 
E-mail berichtgeving:
De WinnerClub gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten toe te sturen.
 
3. Bewaartermijnen
De WinnerClub verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
 
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de WinnerClub passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de WinnerClub gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.
 
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1    Via de ledenadministratie van de WinnerClub kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De WinnerClub zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. 
5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop de WinnerClub je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: siraterces.[antispam].@winnerclub.nl.
 
6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

WinnerClub

ofni.[antispam].@winnerclub.nl

Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.